Nieuws uit de werkvelden

Op donderdag 7 juni organiseert Ruimte voor de Jeugd voor de vijfde keer een Speelforum. Dit keer debatteren wij over de balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen - en de rol van ouders, vrijwilligers en professionals daarbij.

Kinderen en jongeren worden op vele manieren gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. Hoe staat de georganiseerde sport-tijd in relatie tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Hoe kan het vrije spelen worden geïntegreerd in de sport(trainingen)? Hoe verhoudt zich dit tot de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?

Met medewerking van o.a.: Prof. dr. Kristine de Martelaer, Hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht, tevens verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van
de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel.

Het Speelforum vindt plaats in Utrecht op donderdag 7 juni 2018 van 15 tot 18.00 uur.
Download hier de vooraankondiging (pdf).

De debatten van het Speelforum zijn geinitieerd door het Platform Ruimte voor de jeugd. De thema’s zijn gebaseerd op praktijkonderzoek gerelateerd aan de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17).

Lees meer...

VeiligheidNL en Ruimte voor de Jeugd organiseren op 14 juni 2018 het congres 'Risicovol Spelen - Dilemma’s rond risico’s en veiligheid in de beroepspraktijk'. Professionals die met kinderen werken, hebben bij het uitoefenen van hun pedagogische taken te maken met zorgen van ouders én met wettelijke regelgeving die de speelmogelijkheden van kinderen beïnvloeden. Wat kan en wat mag? Vragen vanuit de actuele praktijk staan centraal!

Met o.a. Louis Tavecchio (emeritus hoogleraar pedagogie Universiteit van Amsterdam), Gjalt Jellesma (voorzitter BOinK). Jeroen Bos (voorzitter Normcommissie en bestuurslid van Stichting Veilig Spelen), Mada Kennedij-Struijk (toezichthouder Kinderopvang vanuit de GGD), Hedy Goossens (onderzoeker VeiligheidNL) en Froukje Hajer (voorzitter van Ruimte voor de Jeugd).

Het congres vindt plaats in de regio Utrecht. Toegang: € 95,-. Inschrijven via www.veiligheid.nl (cursussen).
 

Kijk hier voor uitgebreide congresinformatie (pdf).


 

Lees meer...

Op dinsdag 27 maart vindt in Utrecht de startbijeenkomst plaats van een nieuw docentennetwerk: 'Werk maken van Spelen'.

Iedereen die beroepsmatig met en voor kinderen werkt, zou tijdens de opleiding inzicht moeten krijgen in het belang van spel voor kinderen. Dat is helaas niet overal het geval. We weten dat veel kinderen te weinig aan spelen toekomen. Dat is zorgwekkend voor hun ontwikkeling én voor de samenleving. Spelen is voor álle kinderen van levensbelang. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien met meer risicofactoren en kinderen die extra zorg nodig hebben. Opleidingen, zowel bachelor als MBO, zoeken naar mogelijkheden om vorm te geven aan dit aspect van vakbekwaamheid! Dat is extra belangrijk, nu gemeenten na invoering van de Jeugdwet (2015) verantwoordelijk zijn voor het totale Jeugdbeleid en beroepsopleidingen veranderen.

Tijdens KINDvak 2018 lanceerden de initiatiefnemers een netwerk voor docenten van beroepsopleidingen. Hoe kunnen we zorgen dat de aandacht voor het belang van spel een vast onderdeel vormt in de (beroeps)opleidingen van toekomstige jeugdprofessionals? Hoe geven we hun de tools om kinderen optimale speelkansen te geven, passend bij hun beroepspraktijk? Welke uitdagingen liggen er voor de opleidingen Social Work (voorheen SPH MWD en CMV), PABO, Pedagogiek, Kinderopvang en MBO-opleidingen pedagogisch werk en onderwijs niveau 3 en 4 (voorheen PW en OA)?

Beoogde deelnemers: Docenten, managers en beleidsmedewerkers van MBO- en HBO-opleidingen, beroepsverenigingen en werkveld.

Download hier de uitnodiging voor de startbijeenkomst op 27 maart.

 

Lees meer...

Bent u benieuwd wat Ruimte voor de Jeugd in het afgelopen jaar heeft gedaan?
U leest het in het Jaaroverzicht 2017 dat vandaag is uitgebracht.
 

Scouting Nederland heeft samen met een groot aantal andere jeugdorganisaties in een brief aan gemeenten gevraagd om zich in te zetten voor positief jeugdbeleid. Concreet dringen de organisaties aan op de volgende maatregelen:

· Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om buiten te spelen;
· Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties;
· Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken;
· Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak;
· Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs);
· Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk als belangrijke speler in het sociale domein.

Lees hier de volledige brief (pdf).
 

Lees meer...

Het openingscongres van de KindVak 'Risicovol spelen - dilemma's rond risico's en veiligheid in de beroepspraktijk' is verplaatst naar een later moment dit jaar. Informatie over plaats en tijd volgt.

De publicatie Hoe ZOT is ons dorp? van de Vlaamse organisatie Kind & Samenleving helpt bij het leefbaar maken en houden van dorpen voor kinderen en tieners. Hoe ZOT is ons dorp? is een inspraaktool vol handzame methodieken om met kinderen en tieners in gesprek te gaan. Daarnaast bevat de publicatie veel inspiratie voor acties.

Download Hoe ZOT is ons dorp? gratis op de website van Kind & Samenleving.

 

Lees meer...