Nieuws uit de werkvelden

Op donderdag 7 juni organiseert Ruimte voor de Jeugd voor de vijfde keer een Speelforum. Dit keer is het thema: 'Kind in Beweging - De balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen'. 

Kinderen en jongeren worden op vele manieren gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. Hoe verhoudt de georganiseerde sport-tijd zich tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Georganiseerd bewegen en vrij spelen hebben elkaar nodig. Georganiseerd zonder vrij wordt een keurslijf. Vrij zonder georganiseerd kan ongericht en eenzijdig worden. Hoe verloopt die wisselwerking en hoe kun je georganiseerd en vrij op elkaar afstemmen? Wat is de rol van volwassen begeleiders daarin? En hoe zit het met de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?

Met medewerking van:
- Prof. dr. Kristine de Martelaer, hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht,  tevens verbonden aan de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie (LK) van de Vrije Universiteit Brussel.
- Dayenne L’abée, adviseur van het Kenniscentrum Sport.
- Mercedes van Meurs van Woest Zuid in Amsterdam.

Programma
Bekijk hier het programma (pdf).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 28 mei 2018 betaalt u €40 (studenten €15). Na 28 mei betaalt u €55  (studenten €20).

Recht op spelen
De debatten van het Speelforum zijn geinitieerd door het Platform Ruimte voor de jeugd. De thema’s zijn gebaseerd op praktijkonderzoek gerelateerd aan de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17).

Het eerste en zevende concern betreffen sport en spel van kinderen. Enerzijds wordt het belang van sport overgewaardeerd voor de ontwikkeling van kinderen, terwijl het stimuleren van vrij spel, zeker op jonge leeftijd, een cruciale rol speelt in de fysieke ontwikkeling en brede motorische basisvorming. Anderzijds hebben volwassenen een te grote invloed op de invulling van de vrije tijd van kinderen door sportactiviteiten, terwijl dit een vrijwillige keuze van kinderen zou moeten zijn en zij meer tijd en inbreng moeten hebben voor zelfgekozen activiteiten.
 
1.    Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
2.    Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3.    Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
4.    Onvoldoende toegang tot natuur
5.    Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
6.    Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7.    Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
8.    Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
9.    Toenemende rol van elektronische media
10.    Marketing en commercialisering van spel
 
Over het Speelforum

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van IPA, (International Play Association). Dé plek waar - los van belangen van organisaties - met elkaar gedebatteerd wordt over het belang van spelen. Het Speelforum verbindt actoren, stimuleert de discussie, agendeert het belang van spel en helpt met de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen.
• Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt het volgende debat aangekondigd: thema, locatie en samenwerkende partners.
• Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep vanuit het Platform Ruimte voor de Jeugd. De kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum in het najaar van 2018? Laat dit weten, uiterlijk 20 mei 2018, via info@ruimtevoordejeugd.nl.

Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair uitwisselingsplatform van deskundigen op het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, sport, verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. www.ruimtevoordejeugd.nl


 

 

Lees meer...

Vanuit hun enthousiasme voor speelruimte van kinderen organiseren Stichting Speelruimte en OBB ingenieursbureau op 30 en 31 mei 2018 de tweedaagse cursus Speelruimtebeleid. Stichting Speelruimte nodigt u uit om in vijf dagdelen actief en concreet aan de slag te gaan met vraagstukken als: hoe zet ik vernieuwend beleid op rekening houdende met de actuele ontwikkelingen, welke wijze van beheer en onderhoud past bij mijn gemeente, hoe krijgen we — samen met de kinderen — de beste ontwerpen binnen ons budget, hoe maken we kinderen-burgers-bestuur-gemeenteraad deelgenoot van het probleem en op welke manier komen we tot een passende aanbesteding?

Deze cursus geeft alle tools en handvatten voor het ontwikkelen van speelruimtebeleid van uw gemeente. Speelruimtebeleid vormt een belangrijk aspect van een Kindvriendelijke Gemeente. Deze cursus geeft aandacht aan spelen zonder speeltoestellen zowel als met speeltoestellen.
Meer informatie over de cursus vindt u hier.
Intekenen kan via dit formulier.
 

Lees meer...

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteert op haar website advies voor gemeenteraadsleden op het gebied van Jeugdbeleid: de 'Raadgever Positief Jeugdbeleid'. Wat betekent het begrip positief jeugdbeleid voor gemeenten? Hoe borgen zij de belangen van kinderen en jongeren in hun dagelijks beleid? En hoe wordt de stem van kinderen en jongeren in dit beleid meegewogen? De 'Raadgever' is hier te lezen.

Ruimte voor de Jeugd presenteerde in 2017 al een Tienpuntenplan voor een positief jeugdbeleid in de gemeente. Een soortgelijke oproep stond in een brief van een groot aantal jeugdorganisaties, waaronder Ruimte voor de Jeugd (februari 2018).

 

Lees meer...

Bent u benieuwd wat Ruimte voor de Jeugd in het afgelopen jaar heeft gedaan?
U leest het in het Jaaroverzicht 2017 dat vandaag is uitgebracht.
 

Scouting Nederland heeft samen met een groot aantal andere jeugdorganisaties in een brief aan gemeenten gevraagd om zich in te zetten voor positief jeugdbeleid. Concreet dringen de organisaties aan op de volgende maatregelen:

· Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen en jongeren de kans krijgen om buiten te spelen;
· Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van jeugdorganisaties;
· Ondersteunen/financieren van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met jeugd werken;
· Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak;
· Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met de professionals op dit terrein (GGD, CJG, onderwijs);
· Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk als belangrijke speler in het sociale domein.

Lees hier de volledige brief (pdf).
 

Lees meer...

Het openingscongres van de KindVak 'Risicovol spelen - dilemma's rond risico's en veiligheid in de beroepspraktijk' is verplaatst naar een later moment dit jaar. Informatie over plaats en tijd volgt.

De publicatie Hoe ZOT is ons dorp? van de Vlaamse organisatie Kind & Samenleving helpt bij het leefbaar maken en houden van dorpen voor kinderen en tieners. Hoe ZOT is ons dorp? is een inspraaktool vol handzame methodieken om met kinderen en tieners in gesprek te gaan. Daarnaast bevat de publicatie veel inspiratie voor acties.

Download Hoe ZOT is ons dorp? gratis op de website van Kind & Samenleving.

 

Lees meer...