Nieuws uit de werkvelden

homepage

Spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de openbare buitenruimte aanmoedigen en toegankelijk maken voor alle Rotterdammers. Dat is het doel van de visie ‘Kom op naar buiten!’ van de gemeente Rotterdam. De gemeente wil de komende jaren zorgen voor speel-, sport en ontmoetingsplekken die beter aansluiten bij de wensen van bewoners.

Rotterdam heeft meer dan duizend speelplekken met zo’n 6.300 speeltoestellen: op pleinen, in parken en op de 270 sportvelden. Er komen bijvoorbeeld meer bankjes en plekken om te zitten. Bij de (her)inrichting van ontmoetingsplekken krijgt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking meer aandacht. Door extra voorzieningen als wifi, watertappunten, gezonde horeca en openbare toiletten kunnen mensen langer buiten zijn bij stedelijke ontmoetingsplekken, zoals de grote parken. Rustige plekken in de stad zijn ook belangrijk, zodat mensen de drukte en het geluid van de stad kunnen ontvluchten.

Variatie
Met meer variatie in de inrichting van speel- en sportplekken wil de gemeente Rotterdammers stimuleren om meer en vaker naar buiten te gaan om te spelen, te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. In de woonomgeving moeten verschillende sport- en speelmogelijkheden voor bewoners zijn. Bij de (her)inrichting van speel- en sportplekken worden bewoners de komende jaren nauw betrokken. Groene speelplekken en een proef met interactieve speel- en sporttoestellen bieden meer verschillende mogelijkheden voor kinderen en jongeren.

Proef met flexibele inrichting
Dit najaar start een proef met flexibele inrichting van speelplekken in Overschie, IJsselmonde en Rozenburg. De inrichting van een speelplek kan met het concept Plug & Play meegroeien met de behoefte van de bewoners van de wijk. Zonder grote ingrepen in of aan de ondergrond kunnen elementen zoals sport- en speeltoestellen of een bankje worden gewisseld.

Grote verblijfsplekken als pleinen worden ingericht voor meerdere doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Programmering, waarbij activiteiten worden aangeboden en begeleid, zorgen ervoor dat de buitenruimte anders en door meer groepen wordt gebruikt, Vooral in wijken waar de ruimte beperkt is, biedt programmering meerwaarde.

Vrije ruimte
Rotterdammers hebben behoefte aan plekken in de stad waaraan ze zelf invulling kunnen geven. Vrije ruimte is die openbare ruimte waar zij naar eigen inzicht en behoefte gebruik van kunnen maken. Zoals grasveldjes, brede stoepen, pleinen en delen van sport- en speelplekken waar geen toestellen staan. Vrije ruimte is belangrijk voor kinderen om te kunnen spelen, voor informele sporten en buurtactiviteiten.

De komende jaren worden de bestaande (onderhouds)budgetten gebruikt voor de uitvoering van de visie ‘Kom op naar buiten!’. Bij de vervanging van sport- en speelplekken wordt de visie in de praktijk gebracht.
 

Lees meer...

homepage

Op 23 juni 2016 organiseerden Platform Ruimte voor de Jeugd en de International Play Association het eerste Speelforum. Centraal thema was de balans tussen veiligheid en leerzame risico’s bij het spelen. We willen onze kinderen zó goed beschermen, dat we ze de kans ontnemen te leren omgaan met risico’s die het leven nu eenmaal met zich meebrengt. Een bekend dilemma voor iedereen die zich met opvoeding bezighoudt en waarover menig debat wordt gevoerd.

Kindbeeld
Tijdens het Speelforum ging het gesprek een laag dieper: achter de bezorgdheid waarmee we kinderen omgeven, ligt een beeld van het kind als een kwetsbaar wezen. De inleiders, Prof. Joachim Duyndam en promovendus Martin van Rooijen, verkenden de filosofische en pedagogische contouren van deze kwestie.
‘Het beeld van het kwetsbare kind past binnen een samenleving die gefocust is op veiligheid’, aldus Duyndam. ‘Je kind bewust risico’s laten lopen roept gevoelens van angst en schuld op. We doen kinderen echter ernstig tekort door ze uitsluitend als kwetsbaar te zien. Want kinderen zijn ook veerkrachtig en hebben in hun spel juist risico’s nodig hebben om zich te ontwikkelen.’

Leerzame risico’s
De afweging welke risico’s aanvaardbaar zijn, vergt sensitiviteit en gevoel voor de context, stelde Van Rooijen: ‘Een sloot met verdrinkingsgevaar voor een kleuter wordt een aantrekkelijk risico voor het kind als het een zwemdiploma heeft’.
In het aansluitende debat met de goedgevulde zaal bleek brede herkenning: ‘We zien overbezorgde ouders die hun kind niet kunnen loslaten’. En klonk het advies om in te spelen op het risico-denken: ‘We moeten laten zien dat er een veel groter risico is, nl. kinderen niet vrij laten spelen’.

Debatten over het belang van spelen
Het Speelforum vindt vanaf nu twee maal per jaar plaats. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, te debatteren over de waarde van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.
 

Lees meer...

homepage

Ruimte voor de Jeugd en IPA (International Play Association) organiseren vanaf nu twee keer per jaar een Speelforum. Een gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen. Het eerste Speelforum vond plaats op 23 juni 2016 in Utrecht. 

Concerns
De debatten van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17):

1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
4. Onvoldoende toegang tot natuur
5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
9. Toenemende rol van elektronische media
10. Marketing en commercialisering van spel

Zo werkt het Speelforum
• Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt de ‘speelstok’ doorgegeven en het volgende debat aangekondigd: thema, locatie en samenwerkende partners.
• Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep vanuit het Platform Ruimte voor de Jeugd. Eventuele kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum-debat? Laat het ons weten via info@ruimtevoordejeugd.nl.

Lees meer...

homepage

Play Scotland ontwikkelde de 'Play Map'. Het is een handvat voor de ontwikkeling van kindvriendelijke buurten.
Lees meer...
 

Op 25 mei 2016 is het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) op enkele punten gewijzigd. Een van de veranderingen is dat beheerders van een attractie- of speeltoestel niet langer een logboek bij moeten houden. Ook zijn er nieuwe regels voor verplichte periodieke keuring van toestellen.

Bekijk hier de wijziging van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.
 

De gemeente Amsterdam gaat meer inzetten op bewegen. Het college van B en W heeft dinsdag de ‘Amsterdamse Beweeglogica’ vastgesteld. Hiermee kan de stad zo ingericht worden dat Amsterdammers meer gaan bewegen. Autoluwe buurten, bredere stoepen om te spelen, meer open zwemwater, voorzieningen voor outdoor sporters, alternatieve fietsroutes en gebouwen waarin trappen beter zichtbaar zijn dan de lift zijn voorbeelden van de bewegende stad.

Geïnspireerd door de Active Design Guidelines van New York is de Amsterdamse Beweeglogica opgesteld. Deze geeft ‘stadsmakers’ van binnen en buiten de gemeente meer houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp of bij de herinrichting van buurten, parken, straten en pleinen. Zowel in bestaande buurten als bij nieuwbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met Amsterdammers waarvoor bewegen niet even gemakkelijk is. Vertrekpunten van de Beweeglogica zijn: ruim baan voor de fietser en voetganger, sport is om de hoek, de stad is een speeltuin en in gebouwen wordt niet stilgezeten.

Meer info: Gemeente Amsterdam.
 

Lees meer...

Het lespakket 'Vallen is ook een sport', dat door VeiligheidNL is ontwikkeld om het aantal valletsels bij kinderen te verminderen, helpt kinderen om veiliger te leren vallen. Vooral kinderen die fysiek minder actief zijn, hebben profijt van het pakket. Dit concludeert onderzoekster Joske Nauta in haar proefschrift. Zij promoveert op 6 juni aan de Vrije Universiteit.

Meer dan 3000 kinderen op 33 verschillende Nederlandse basisscholen hebben meegedaan aan het onderzoek van Joske Nauta om te kijken of het lespakket 'Vallen is ook een sport' daadwerkelijk effectief is. Op de helft van de scholen is het lesprogramma aangeboden, waarin kinderen leerden om op een veiliger manier te vallen. De kinderen op de overgebleven scholen volgden hun reguliere lessen lichamelijke opvoeding.

Het onderzoek van Nauta laat zien dat de kinderen die het lespakket gevolgd hebben inderdaad geleerd hebben om op een veiligere manier te vallen. 'Dit hebben we gemeten door aan de kinderen te vragen hoe ze nu zouden reageren tijdens een val, en door daadwerkelijk valtestjes te doen bij een groepje kinderen,'zegt Nauta. Of het lesprogramma ook echt helpt om het aantal valletsels te verminderen, is lastig te stellen omdat beide groepen kinderen onderling erg van elkaar verschilden. Wel leek het zo te zijn dat kinderen die in het dagelijks leven lichamelijk minder actief waren meer profijt hadden van het lesprogramma. 'Kinderen die weinig bewegen, zijn fysiek ook minder sterk, waardoor ze een verhoogd risico hebben om een blessure op te lopen. Deze kinderen hebben dan ook het meeste baat bij een preventief programma.'

Meer informatie: Vrije Universiteit Amsterdam
 

Lees meer...