Nieuws uit de werkvelden

De door minister Schippers van VWS voorgestelde wijzigingen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) zijn grotendeels van de baan. Dit is het resultaat van een door de Branchevereniging Spelen geïnitieerde actie. De koerswijziging werd door VWS bekend gemaakt tijdens de door de branchevereniging bepleite bijeenkomst op 7 oktober jongstleden.

Voorafgaand aan het overleg waren er door vele organisaties brieven geschreven over de voorgestelde veranderingen. De diverse organisaties gaven aan dat spelen in Nederland er met de nieuwe regels niet leuker of veiliger op zou worden. Dit eenduidige geluid werd gehoord door het ministerie.

Bron: Platform Buitenspelen.
 

Lees meer...

Ruimte voor de Jeugd zet vraagtekens bij de voorgenomen wijziging van de veiligheidseisen van speeltoestellen. Het Ministerie van VWS is van plan de regels bij te stellen door een aanpassing van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Speeltoestellen op openbare speelplekken moeten voldoen aan de veiligheidseisen die in het WAS zijn opgenomen.

Het is uiteraard belangrijk dat speeltoestellen veilig zijn. Maar een zeker risico hoort bij buienspelen. Kinderen zijn gediend met speelplekken waar iets te beleven en te ontdekken valt, en niet met een speelomgeving waarin elk risico is uitgebannen.

Het wijzigen van het wettelijk kader, zoals nu door de voorgestelde wijzigingen van het WAS, heeft onvermijdelijk consequenties voor het ontwerp, beheer en onderhoud van speelplaatsen. Degenen die met de dagelijkse uitvoering hiervan belast zijn (leveranciers van toestellen, ontwerpers en beheerders van speeltuinen), zijn in de afgelopen jaren al meermalen met daadwerkelijke of gesuggereerde wijzigingen geconfronteerd. Dit schept onrust en leidt tot de neiging om - bij enige twijfel - elk risico uit te sluiten. Dit leidt dan weer tot onnodig weghalen van speeltoestellen, overdreven risicoloos ontwerpen en zelfs opheffen van speelplaatsen.

Ruimte voor de Jeugd pleit er daarom voor, de veiligheidsregels zoveel mogelijk ongemoeid te laten, tenzij wetenschappelijk bewezen ernstige veiligheidsrisico’s worden vastgesteld.

Ruimte voor de Jeugd heeft haar standpunt verwoord in een brief aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

 

Lees meer...

‘Laat kinderen gewoon lekker spelen en laat ze met rust,’ schrijft Martin van Rooijen (pedagoog en onderzoeker ‘risicovol spelen’) in een ingezonden brief in de Volkskrant van 10 oktober. Hij reageert op berichten in de Volkskrant over zogenoemde kindcentra. Lees hier de bijdrage van van Rooijen.  

 

 

 

Kinderen van 3-5 jaar die geen toegang hebben tot een tuin of groene omgeving, met laag opgeleide ouders, lopen een verhoogd risico op obesitas op 7-jarige leeftijd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Annemarie Schalkwijk, promovenda en huisarts in opleiding, en collega’s van VUmc.

Het onderzoek  is gedaan onder 6467 kinderen uit Engeland. Het doel was om te kijken naar de relatie tussen omgevingskenmerken van peuters (3-5 jaar) en overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd. Belangrijkste conclusie is dat als peuters uit laag opgeleide gezinnen geen toegang hebben tot een tuin ze 38% meer kans hebben (ten opzichte van laag opgeleide gezinnen met tuin) op overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd.

Meer info: VUmc.
 

Lees meer...

Een website die we wat uit het oog waren verloren maar die veel interessants bevat, is www.spelenmoet.nl. Hier vind je veel informatie over het verband tussen bewegen en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Kinderen met een goede motoriek hebben meer kans dat hun cognitieve vaardigheden ook goed ontwikkeld zijn. Op de site staat onder andere een ruim overzicht van wetenschappelijk onderzoek.
 

Lees meer...

Kunnen speelplaatsen tegelijkertijd veilig én avontuurlijk worden ingericht?
Lees hierover een interessant artikel in de New York Observer: Playground Battles: Can Safety and Adventure Co-Exist Where Children Play?

 

Chinees onderzoek wijst uit dat buitenspelen de kans op bijziendheid vermindert. Dat is goed nieuws, ook omdat bijziendheid een groeiend probleem is in Westerse landen. Bijziendheidspecialiste Caroline Klaver van het Erasmus MC Rotterdam noemt in de Volkskrant twee verklaringen waarom buiten spelen bijziendheid kan voorkomen. 'Het kan zijn dat kinderen buitenshuis hun ogen vaker focussen op voorwerpen in de verte, waardoor ze scherper blijven. Een andere mogelijkheid is de extra aanmaak van dopamine onder invloed van buitenlicht, wat de oogbol beschermt tegen vervorming.'

Lees hier het volledige artikel in de Volkskrant.
 

Lees meer...