Nieuws uit de werkvelden

Minister Edith Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken om gemeenten ruimte te geven om particuliere speeltoestellen toe te staan in de openbare ruimte. De minister schrijft dat in reactie op Kamervragen van de ChristenUnie. Op verzoek van de Zwolse fractie stelde de landelijke partij vragen, naar aanleiding van het afkeuren van negen particuliere speeltoestellen in Zwolle. In Zwolle startte dit jaar een pilot, waarbij bewoners met een kleine of geen tuin speeltoestellen in de openbare ruimte mochten neerzetten. Negen van deze speeltoestellen werden deze zomer echter afgekeurd door de NVWA omdat ze niet zouden voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. De gemeente ging hierop in bezwaar.

Edith Schippers vindt aan de ene kant dat het WAS het aantal ongelukken met speeltoestellen de afgelopen jaren heeft teruggedrongen. "Tegelijkertijd ben ik van mening dat buurtinitiatieven die de leefbaarheid vergroten niet onnodig moeten worden gehinderd of geblokkeerd", schrijft Schippers. "Ik wil onderzoeken of toezicht door gemeenten op de landelijke veiligheidseisen voor speeltoestellen in bepaalde gevallen mogelijk is. De gemeenten worden in die situatie zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van deze speeltoestellen."

In BuitenSpelen 3 staat een interessante discussie over deze kwestie tussen wethouder Filip van As van Zwolle en Jeroen Bos van het Keurmerkinstituut.
Kijk hier voor meer info.

Bron: Platform Buitenspelen.
 

Lees meer...

De door minister Schippers van VWS voorgestelde wijzigingen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) zijn grotendeels van de baan. Dit is het resultaat van een door de Branchevereniging Spelen geïnitieerde actie. De koerswijziging werd door VWS bekend gemaakt tijdens de door de branchevereniging bepleite bijeenkomst op 7 oktober jongstleden.

Voorafgaand aan het overleg waren er door vele organisaties brieven geschreven over de voorgestelde veranderingen. De diverse organisaties gaven aan dat spelen in Nederland er met de nieuwe regels niet leuker of veiliger op zou worden. Dit eenduidige geluid werd gehoord door het ministerie.

Bron: Platform Buitenspelen.
 

Lees meer...

Ruimte voor de Jeugd zet vraagtekens bij de voorgenomen wijziging van de veiligheidseisen van speeltoestellen. Het Ministerie van VWS is van plan de regels bij te stellen door een aanpassing van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Speeltoestellen op openbare speelplekken moeten voldoen aan de veiligheidseisen die in het WAS zijn opgenomen.

Het is uiteraard belangrijk dat speeltoestellen veilig zijn. Maar een zeker risico hoort bij buienspelen. Kinderen zijn gediend met speelplekken waar iets te beleven en te ontdekken valt, en niet met een speelomgeving waarin elk risico is uitgebannen.

Het wijzigen van het wettelijk kader, zoals nu door de voorgestelde wijzigingen van het WAS, heeft onvermijdelijk consequenties voor het ontwerp, beheer en onderhoud van speelplaatsen. Degenen die met de dagelijkse uitvoering hiervan belast zijn (leveranciers van toestellen, ontwerpers en beheerders van speeltuinen), zijn in de afgelopen jaren al meermalen met daadwerkelijke of gesuggereerde wijzigingen geconfronteerd. Dit schept onrust en leidt tot de neiging om - bij enige twijfel - elk risico uit te sluiten. Dit leidt dan weer tot onnodig weghalen van speeltoestellen, overdreven risicoloos ontwerpen en zelfs opheffen van speelplaatsen.

Ruimte voor de Jeugd pleit er daarom voor, de veiligheidsregels zoveel mogelijk ongemoeid te laten, tenzij wetenschappelijk bewezen ernstige veiligheidsrisico’s worden vastgesteld.

Ruimte voor de Jeugd heeft haar standpunt verwoord in een brief aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

 

Lees meer...

‘Laat kinderen gewoon lekker spelen en laat ze met rust,’ schrijft Martin van Rooijen (pedagoog en onderzoeker ‘risicovol spelen’) in een ingezonden brief in de Volkskrant van 10 oktober. Hij reageert op berichten in de Volkskrant over zogenoemde kindcentra. Lees hier de bijdrage van van Rooijen.  

 

 

 

Kinderen van 3-5 jaar die geen toegang hebben tot een tuin of groene omgeving, met laag opgeleide ouders, lopen een verhoogd risico op obesitas op 7-jarige leeftijd. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Annemarie Schalkwijk, promovenda en huisarts in opleiding, en collega’s van VUmc.

Het onderzoek  is gedaan onder 6467 kinderen uit Engeland. Het doel was om te kijken naar de relatie tussen omgevingskenmerken van peuters (3-5 jaar) en overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd. Belangrijkste conclusie is dat als peuters uit laag opgeleide gezinnen geen toegang hebben tot een tuin ze 38% meer kans hebben (ten opzichte van laag opgeleide gezinnen met tuin) op overgewicht of obesitas op 7-jarige leeftijd.

Meer info: VUmc.
 

Lees meer...

Een website die we wat uit het oog waren verloren maar die veel interessants bevat, is www.spelenmoet.nl. Hier vind je veel informatie over het verband tussen bewegen en de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden. Kinderen met een goede motoriek hebben meer kans dat hun cognitieve vaardigheden ook goed ontwikkeld zijn. Op de site staat onder andere een ruim overzicht van wetenschappelijk onderzoek.
 

Lees meer...

Kunnen speelplaatsen tegelijkertijd veilig én avontuurlijk worden ingericht?
Lees hierover een interessant artikel in de New York Observer: Playground Battles: Can Safety and Adventure Co-Exist Where Children Play?