Nieuws uit de werkvelden

Een groep van dertig vrijwilligers is bezig om een grote natuurspeeltuin te maken voor de vluchtelingenkinderen van Heumensoord (bij Nimegen). In het bos komen speeltoestellen van boomstammen, zandspeelplaatsen en een crossbaan.
Lees meer bij Omroep Gelderland.
 

Play Wales heeft een lezenswaardig infoblad gepubliceerd over de bijdrage van spel aan de veerkracht van kinderen: Building resilience – the importance of playing. Klik hier om het infoblad te downloaden (pdf).
 

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind roepen 158 organisaties (waaronder Ruimte voor de Jeugd) op tot kindvriendelijke opvang voor gevluchte kinderen in Nederland. De organisaties hebben hun krachten gebundeld en verzoeken de Nederlandse regering zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit verdrag beschouwt asielzoekerskinderen in de eerste plaats als kind. Een kind met dezelfde rechten als ieder ander kind in het land. Maar de huidige opvang van deze kinderen is in meerdere opzichten niet toereikend.

Momenteel wonen ruim 10.000 gevluchte kinderen in de asielopvang in Nederland. Ze moeten steeds verhuizen, missen goede toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en krijgen niet de stabiliteit en veiligheid die juist zij nodig hebben. Kinderen kunnen hier hun hele leven nog last van hebben. “Op dit moment lopen kinderen schade op door de tekortschietende opvang”, zegt kinderrechtendeskundige Karin Kloosterboer, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc die het initiatief nam voor de oproep. “Het gaat vaak om kinderen die al veel hebben meegemaakt en soms getraumatiseerd zijn door oorlog en de gevaarlijke reis die ze achter de rug hebben. Ze verdienen het om hier tot rust te komen, stabiliteit te vinden en kind te zijn.”

In de oproep wordt gepleit voor kindvriendelijke en kleinschalige opvang, een vaste plek, ondersteuning van ouders in de zorg voor hun kinderen, goed geregeld onderwijs, kinderactiviteiten en psychosociale hulp voor kinderen met trauma’s. De oproep is gericht aan de Nederlandse regering in de hoop dat deze kinderen de aandacht krijgen waar ze recht op hebben. “Nederland is in staat om deze kinderen te helpen. Het is nu tijd om de situatie te verbeteren. Kinderen zijn maar één keer kind’, zegt Kloosterboer.

Lees hier de volledige tekst van de oproep.

De oproep is een initiatief van de Werkgroep Kind in azc. De Werkgroep Kind in azc is een coalitie van: UNICEF Nederland, Defence for Children, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Kerk in Actie. Ruimte voor de Jeugd is een van de 158 organisaties die de oproep hebben ondertekend.
 

Lees meer...

Minister Edith Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken om gemeenten ruimte te geven om particuliere speeltoestellen toe te staan in de openbare ruimte. De minister schrijft dat in reactie op Kamervragen van de ChristenUnie. Op verzoek van de Zwolse fractie stelde de landelijke partij vragen, naar aanleiding van het afkeuren van negen particuliere speeltoestellen in Zwolle. In Zwolle startte dit jaar een pilot, waarbij bewoners met een kleine of geen tuin speeltoestellen in de openbare ruimte mochten neerzetten. Negen van deze speeltoestellen werden deze zomer echter afgekeurd door de NVWA omdat ze niet zouden voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. De gemeente ging hierop in bezwaar.

Edith Schippers vindt aan de ene kant dat het WAS het aantal ongelukken met speeltoestellen de afgelopen jaren heeft teruggedrongen. "Tegelijkertijd ben ik van mening dat buurtinitiatieven die de leefbaarheid vergroten niet onnodig moeten worden gehinderd of geblokkeerd", schrijft Schippers. "Ik wil onderzoeken of toezicht door gemeenten op de landelijke veiligheidseisen voor speeltoestellen in bepaalde gevallen mogelijk is. De gemeenten worden in die situatie zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van deze speeltoestellen."

In BuitenSpelen 3 staat een interessante discussie over deze kwestie tussen wethouder Filip van As van Zwolle en Jeroen Bos van het Keurmerkinstituut.
Kijk hier voor meer info.

Bron: Platform Buitenspelen.
 

Lees meer...

De door minister Schippers van VWS voorgestelde wijzigingen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) zijn grotendeels van de baan. Dit is het resultaat van een door de Branchevereniging Spelen geïnitieerde actie. De koerswijziging werd door VWS bekend gemaakt tijdens de door de branchevereniging bepleite bijeenkomst op 7 oktober jongstleden.

Voorafgaand aan het overleg waren er door vele organisaties brieven geschreven over de voorgestelde veranderingen. De diverse organisaties gaven aan dat spelen in Nederland er met de nieuwe regels niet leuker of veiliger op zou worden. Dit eenduidige geluid werd gehoord door het ministerie.

Bron: Platform Buitenspelen.
 

Lees meer...

Ruimte voor de Jeugd zet vraagtekens bij de voorgenomen wijziging van de veiligheidseisen van speeltoestellen. Het Ministerie van VWS is van plan de regels bij te stellen door een aanpassing van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Speeltoestellen op openbare speelplekken moeten voldoen aan de veiligheidseisen die in het WAS zijn opgenomen.

Het is uiteraard belangrijk dat speeltoestellen veilig zijn. Maar een zeker risico hoort bij buienspelen. Kinderen zijn gediend met speelplekken waar iets te beleven en te ontdekken valt, en niet met een speelomgeving waarin elk risico is uitgebannen.

Het wijzigen van het wettelijk kader, zoals nu door de voorgestelde wijzigingen van het WAS, heeft onvermijdelijk consequenties voor het ontwerp, beheer en onderhoud van speelplaatsen. Degenen die met de dagelijkse uitvoering hiervan belast zijn (leveranciers van toestellen, ontwerpers en beheerders van speeltuinen), zijn in de afgelopen jaren al meermalen met daadwerkelijke of gesuggereerde wijzigingen geconfronteerd. Dit schept onrust en leidt tot de neiging om - bij enige twijfel - elk risico uit te sluiten. Dit leidt dan weer tot onnodig weghalen van speeltoestellen, overdreven risicoloos ontwerpen en zelfs opheffen van speelplaatsen.

Ruimte voor de Jeugd pleit er daarom voor, de veiligheidsregels zoveel mogelijk ongemoeid te laten, tenzij wetenschappelijk bewezen ernstige veiligheidsrisico’s worden vastgesteld.

Ruimte voor de Jeugd heeft haar standpunt verwoord in een brief aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW).

 

Lees meer...

‘Laat kinderen gewoon lekker spelen en laat ze met rust,’ schrijft Martin van Rooijen (pedagoog en onderzoeker ‘risicovol spelen’) in een ingezonden brief in de Volkskrant van 10 oktober. Hij reageert op berichten in de Volkskrant over zogenoemde kindcentra. Lees hier de bijdrage van van Rooijen.