Nieuws uit de werkvelden

De meeste kinderen kunnen vanaf 9 jaar alleen naar school fietsen, maar ouders hebben soms 'loslaat-angst'. Dat blijkt uit een literatuurstudie van de Fietsersbond die op verzoek van ROV Oost Nederland heeft onderzocht wanneer je kinderen zelfstandig naar school kunt laten fietsen.

Nu worden kinderen vaak nog met de auto gebracht. Hoe vaak, is overigens niet precies bekend. Veel onderzoeken die daarover gaan zijn gedateerd en de cijfers lopen nogal uiteen. Zo varieert het autogebruik naar school in verschillende onderzoeken van ongeveer 1 op de 6 kinderen, tot 1 op de 3 kinderen die met de auto worden gebracht. Het lijkt er op dat het er steeds meer worden.

Wel is bekend dat ongeveer 60 procent van de kinderen wordt begeleid naar school. Dit begeleiden gebeurt ook vaak te voet of per fiets. Gemiddeld gaan kinderen rond 9 jaar zelfstandig naar school.

Doorrijden naar het werk en het weer zijn belangrijke redenen voor ouders om de auto te gebruiken. Een flink deel van de ouders (een derde) brengt de kinderen overigens niet elke dag op dezelfde wijze naar school, soms met de auto en soms te voet of op de fiets.

Meer lezen: Fietsberaad CROW.
 

Lees meer...

Maar liefst 83% van de basisscholen heeft te maken met verkeersonveilige situaties in de omgeving van de school. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Veilig Verkeer Nederland. Bij 58% van de scholen ontstaan er gevaarlijke situaties door drukte tijdens het brengen en halen van leerlingen, bij 41% zijn er parkeerproblemen en bij 32% van de scholen zijn er gevaarlijke oversteekplaatsen op de school-thuisroute. Veilig Verkeer Nederland pleit voor minder gebruik van de auto bij halen en brengen. Daarnaast voert Veilig Verkeer Nederland de komende weken campagne onder het motto ‘Help ze oversteken’. Ouders die zich zorgen maken over een oversteekplaats op de route naar school kunnen samen met de school het initiatief nemen voor het oprichten van een verkeersbrigade. Veilig Verkeer Nederland kan daarbij ondersteuning bieden.

Meer info: Veilig Verkeer Nederland
 

Lees meer...

Op zaterdag 13 juni heeft Koningin Máxima samen met tien jonge scouts de officiële opening verricht van het nieuwe Scoutinglandgoed Zeewolde. Een unieke plek in het natuurgebied Horsterwold. 

Het 70 hectare grote landgoed ligt in een prachtig natuurgebied van Staatsbosbeheer en wordt hét middelpunt van Scoutingactiviteiten in Nederland. In Zeewolde kunnen scouts kamperen en uitdagende outdooractiviteiten beleven. Het Scoutinglandgoed Zeewolde wordt tevens de ontmoetingsplek in Nederland voor scouts uit binnen- en buitenland tijdens internationale Scoutingactiviteiten. Het terrein zal daarnaast worden gebruikt voor het trainen van Scoutingvrijwilligers. Ook niet-scouts zijn van harte welkom voor outdooractiviteiten, zakelijke bijeenkomsten in de natuur en recreatie. 

Meer info: Scouting Nederland.

Lees meer...

In Dagblad Trouw (27 juni 2015) zet Sieneke Goorhuis vraagtekens bij de trend dat kinderen al op kleuterleeftijd lessen in taal en rekenen krijgen voorgeschoteld. Dat leren gaat weliswaar spelenderwijs, maar het zijn lesjes. 'De leerkracht bepaalt wat het kind moet léren. Dit staat haaks op hoe kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd leren, namelijk vanuit het vrije spel.'

Volgens Goorhuis is het belangrijk om het verschil tussen spelen en spelend leren niet uit het oog te verliezen: 'Spelend leren kent een vooraf gesteld doel: dat wat de leerkracht het kind wil leren. Het kind is niet vanuit zichzelf actief, maar moet volgend handelen. Spelend leren op jonge leeftijd doodt de creativiteit bij kinderen en maakt kinderen minder sociaal.'

Lees meer...

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar er een aantal groepen worstelen met hardnekkige problemen. Het gaat daarbij onder andere om laagopgeleide jongeren. Dat concluderen de auteurs van Die jeugd van tegenwoordig, de trendstudie over opvoeden en opgroeien in Nederland die is verschenen bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Volgens het rapport gaat het met het grootste deel van de Nederlandse jeugd beter dan vaak wordt gedacht. Zo scoren Nederlandse kinderen het best van alle kinderen uit rijke landen op welbevinden en gezondheid. maar er is wel sprake van een ongelijke verdeling. Zo ervaart gemiddeld 25 procent van de vmbo-leerlingen problemen, en maar 10 procent van de vwo-leerlingen.

Zijn er nu steeds meer of juist minder opvoed- en opgroeiproblemen vergeleken met vroeger? Voeden ouders hun kinderen slechter op? Of valt het allemaal reuze mee? In het debat over de Nederlandse jeugd doen allerlei verhalen en mythes de ronde, zo blijkt uit Die jeugd van tegenwoordig. De auteurs kozen daarom voor een caleidoscopische aanpak waarbij het maatschappelijk debat én feiten uit praktijk en onderzoek worden gepresenteerd.

Opvoeden en opgroeien
Vergeleken met 25 jaar geleden domineren er andere onderwerpen in het debat over opvoeden en opgroeien. Zo is er ongerustheid over onder andere loverboys, seksueel misbruik, pesten, radicalisering, (v)echtscheidingen en de rol van sociale media. Ook in de opvoeding is de teneur vergeleken met 25 jaar geleden anders: we zijn geneigd strenger in te grijpen en meer grenzen te stellen. Door de terugtredende overheid en de hogere eisen die aan opvoeden gesteld worden, neemt de druk op ouders toe. Het laat zich nog moeilijk voorspellen of hierdoor meer of juist minder problemen in de opvoeding ontstaan.

De aard van het debat is niet wezenlijk veranderd maar we worstelen wel met het vinden van het juiste evenwicht in onze reactie op het gedrag of de problemen die jong zijn met zich meebrengt. In de opvoeding is dat de balans tussen stimuleren en grenzen stellen, belonen en straffen. In het onderwijs tussen aandacht voor het 'gewone' en aandacht voor het 'speciale'. Bij het signaleren van problemen tussen 'ingrijpen' en 'non-interventie'. Volgens de auteurs is het de kunst om vanuit beleid en praktijk te reageren op grond van het complete verhaal en niet door onderzoeksresultaten voor een kleine groep te veralgemeniseren of juist het tegenovergestelde te doen: de problemen van een kleine groep te bagatelliseren omdat het met het overgrote deel van de jeugd goed gaat.

Bakker, K., E. de Wilde en H. Kooijman, Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland, prijs: 12,50 euro, bestellen via www.nji.nl/publicaties.

Lees ook het artikel in Trouw: Alle onderbuikgevoelens ten spijt gaat het goed met de jeugd.
 

Lees meer...

In de Vlaamse stad Gent veranderen ook deze zomer weer diverse straten in 'leefstraten'. De auto's gaan er uit en worden vervangen door kunstgras, jeu-de-boulesbanen, picknicktafels en vooral veel speelruimte voor kinderen. Leefstraten worden aangewezen en ingericht in nauw overleg met de bewoners. Het project is een initiatief van Lab van Troje. Doel is de leefstraat al experimenterend in Gent en ver daar buiten tot een succes te maken.

Volg hier de ontwikkelingen van Leefstraat Gent op de speciale facebook-pagina.
En bekijk hier het crowdfunding project Leefstraat van Lab van Troje.


 

Lees meer...

De ontwikkeling van groene schoolpleinen heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Alhoewel leerkrachten in de praktijk de meerwaarde van groene schoolpleinen ervaren, ontbreekt het hun vaak aan handvatten om deze ervaringen te vertalen in concrete leeropbrengsten. Basisschoolteams beschikken veelal niet over de juiste kennis en expertise om een integraal gebruik van het plein te realiseren in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Het project De ‘leer’kracht van groene schoolpleinen’, uitgevoerd door de Hogeschool Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Veldwerk Nederland en anderen, heeft tot doel de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces te concretiseren en te beschrijven, waarbij de focus ligt op opbrengsten in het kader van: aandacht en concentratie, spel en beweging, en aspecten van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Verder beoogt het project basisschoolteams te ondersteunen naar een integraal gebruik van groene schoolpleinen in het onderwijsleerproces.

In het onderzoek wordt nagegaan hoe schoolteams een groen schoolplein structureel kunnen gebruiken als onderwijsleeromgeving en welke expertise bij leerkrachten (in opleiding) daarbij nodig is. Beide doelen zijn uitgewerkt in twee parallel lopende onderzoekstrajecten.

Een eerste rapportage, die in 2015 is verschenen, heeft betrekking op het onderzoekstraject naar de opbrengsten van groene schoolpleinen voor het onderwijsleerproces. Het betreft een voormeting gericht op de ervaringen van kinderen met schoolpleinen. Daarbij wordt ingegaan op de wijze waarop zij het plein gebruiken en waarderen.

Het rapport is hier te downloaden (pdf).

Janke Wesselius, Jolanda Maas en Dieuwke Hovinga: De ‘leer’kracht van schoolpleinen. Hoe leerlingen uit
groep 4, 5 en 6 het schoolplein ervaren, gebruiken en waarderen. Deel 1 in de reeks ‘De ‘leer’ kracht van groene schoolpleinen. Het gebruik van de groene buitenruimte in het onderwijsleerproces.’
Leiden, 2015

 

Lees meer...